biuletyn

Rok 2023

Interpelacje i zapytania Radnych w 2023 roku

Nr rejestru

Autor i zakres przedmiotowy

Data

223 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości nawierzchni terenu przy bloku nr 20 w Modliszewku 09.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 23.01.2023
224 Radna A. Górna w sprawie przedstawienia wydatków ponoszonych przez Gminę Gniezno, a dotyczących Gminy Gniezno w lokalnych mediach 10.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   Załącznik 24.01.2023
225 Radna A. Górna w sprawie centralnego rejestru umów 10.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 24.01.2023
226 Radny J. Fryza w sprawie zmiany organizacji ruchu w Szczytnikach Duchownych przy Szkole Podstawowej 26.01.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Wyciąg z protokołu nr 1/2023  z posiedzenia Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu gnieźnieńskiego

09.02.2023

30.03.2023

227 Radny J. Fryza w sprawie zmiany organizacji ruchu w Szczytnikach Duchownych 26.01.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Wyciąg z protokołu nr 1/2023  z posiedzenia Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu gnieźnieńskiego

09.02.2023

30.03.2023

228 Radna M.Brykczyńska w sprawie zamontowania lamp oraz latarni na odcinku drogi 287029P 08.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 20.02.2023
229 Radny B. Dziel w sprawie połozenia nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Strzyżewo Smykowe w ierunku remizy OSP 20.02.203
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.03.2023
230 Radny B. Dziel w sprawie budowy drogi łączącej Lulkowo i Strzyżewo Paczkowe 20.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.03.2023
231 Radny P. Dobrzyński w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , dot. ochrony terenów rekreacyjnych oraz walorów krajobrazowych na terenie Gminy Gniezno 23.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.03.2023
232 Radny B. Dziel w sprawie zakupu ciężkiego wozu pożarniczego dla OSP Strzyżewo Smykowe 23.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.03.2023
 233 Radny R. Majewski w sprawie ulicy Ludwiczaka  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.03.2023
 234 Radny R. Majewski w sprawie przebudowy wyjazdu z drogi gminnej nr 287039 do drogi 287038P, łącznie z poszerzeniem jezdni do Mnichówka  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.03.2023
 235 Radny R. Majewski w sprawie utwardzenia i wyrównania ul. Herberta  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.03.2023
 236 Radny R. Majewski w sprawie przycięcia korony drzew oraz zamontowania tablicy z numerami posesji os. Ogrodowe przy drodze 287038P  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.03.2023
 237 Radny R. Majewski w sprawie przebudowy rurociągu we wsi Dalki dz. 9 i 16 oraz pod drogą powiatową nr 2152  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.03.2023
 238 Radny R. Majewski w sprawie przycięcia korony drzewa na działce 32/3 przy drodze 2152 20.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.03.2023
 239 Radna A. Górna w sprawie równania dróg  05.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  18.04.2023
240 Radny P. Dobrzyński w sprawie poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Modliszewko przy dz.ew. 40/7 obręb Modliszewko  14.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.04.2023
 241 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie złożenia wniosku dot. rozbudowy obiektu tenisowego w Piekarach  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.05.2023
 242 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie możliwości modernizacji istniejącego kortu tenisowego w Piekarach  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 243 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Braciszewo  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 244 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie przedstawienia wykazu przedsiębiorców zwolnonych w latach 2021-2023 z podatku od nieruchomości  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 245 Radny M. Kaźmierczak w sprawie podjęcia działań polegających na zaplanowaniu, zabezpieczeniu w budżecie na rok 2023 środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oraz podania do publicznej wiadomości harmonogramu działań 26.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.05.2023
 246 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wyjaśnienia charakteru wyjazdu do Londynu osób piastujących funkcje publiczne  08.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 23.05.2023
 247 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zwiększenia ciśnienia w sieci wodociągowej na os. Porzeczkowym w Piekarach 09.05.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

 12.05.2023

07.06.2023
 248 Radna M. Brykczyńska w sprawie przeprowadzenia konsultacji -spotkania z mieszkańcami Lubochni w sprawie przygotowywanej dokumentacji drogi na os. Sosnowym  19.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.06.2023
 249 Radny P. Dobrzyński w sprawie budowy barierki ochronnej przy stawku w m. Ganina 30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.06.2023
 250 Radny P. Dobrzyński w sprawie uruchomienia nieczynnego hydrantu oraz przeglądu pozostałych urządzeń w m. Ganina  30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.06.2023
 251 Radny P. Dobrzyński w sprawie usytuowania znaków drogowych E-17a i E-18a na granicy miejscowości Strzyżewo Kościelne i Ganina  30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.06.2023
252 Radna M. Brykczyńska w sprawie współfinansowania przez Gminę Gniezno dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2214P łączącej m. Lubochnię z  Wolą Skorzęcką  08.06.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.06.2023
 253 Radna M. Brykczyńska w sprawie braku dostaw wody w miejscowości Kalina, Wierzbiczany ( od strony Jankowa przed wiaduktem) i Jankowie Dolnym  22.06.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.07.2023
254 Radny M. Kaźmierczak w sprawie wykonania nakładki bitumicznej z destruktu na odcinku ok. 360 mb. na drodze w m. Jankówko, dz.  nr 120 obręb Jankowo Dolne 28.08.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.09.2023
 255 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie usunięcie chwastów porastających chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary  08.09.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź PZD

 11.09.2023

25.09.2023

 256 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie doprowadzenia ujęcia wody do nieruchomości gminnej na os. Porzeczkowym w Piekarach, na kórej zlokalizowane są "Zielone Płuca Piekar"  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 25.09.2023
 257 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie naprawy i modernizacji drugiego wyjazdu z os. Porzeczkowego w Piekarach na drogę wojewódzką  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 258 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zwrócenia uwagi na jakość wykaszania poboczy przy drogach gminnych  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 259 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie monitorowania pętli autobusowej w Piekarach  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 260 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie pojemnika na zużytą odzież przy pętli autobusowej w Piekarach oraz ilości tego typu pojemników zlokalizowanych na terenie gminy i wysokości wnoszonych opłat  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 261 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Obora  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
Odpowiedź WZDW 17.10.2023
 262 Radna A. Górna w sprawie nieodpłatnego przekazania dróg w m. Osiniec  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 263 Radna A. Górna w sprawie zakupu defibrylatorów  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   25.09.2023
 264 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie etapu procedowania "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno"  12.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 265 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie poprawy wyglądu wiat autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190  12.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 266 Radna W.Nawrocka w sprawie poszerzenia ul. Pałuckiej we wsi Winiary  18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.10.2023
 267 Radna W.Nawrocka w sprawie kontynuacji budowy oświetlenia na os. Leszka Białego w Goślinowie w 2024 r.  18.09.2023 
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.10.2023
 268 Radna W.Nawrocka w sprawie umieszczenia dodatkowego znaku informacyjnego o położeniu ulic: Ks. Kan. Jóźwiaka, Zakrzewskiego, Kłopotowskiego i Ks. Kan. Pomina przy zjeździe z drogi powiatowej 2213P   18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.10.2023
 269 Radna W.Nawrocka w sprawie zamontowania znaków informacyjnych w Goślinowie   18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.10.2023
 270 Radna W.Nawrocka w sprawie utworzenia klubu seniora w Goślinowie   18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.10.2023 
 271 Radny P. Dobrzyński w sprawie poszerzenia fragmentu drogi gminnej nr 287049P w Modliszewku   18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.10.2023
 272 Radny P. Dobrzyński w sprawie budowy chodnika na drodze powiatowej w m. Modliszewko w kierunku Debłowa   18.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.10.2023
Odpowiedź PZD 12.10.2023
 273 Radny B.Dziel w sprawie wybudowania drogi nr 287020P Strzyżewo Paczkowe - Kozłowo   20.09.2023
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 04.10.2023
 274 Radna M.Brykczyńska w sprawie umieszczenia dwóch progów zwalniających na odcinku drogi w m. Lubochnia, łączącej Gminę Gniezno i Gminę Trzemeszno  25.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 09.10.2023
 275 Radna M.Brykczyńska w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Gniezno na 2024 r. na remont ostatniego odcinka drogi gminnej nr  287009P łączącej Jankowo Dolne i Wierzbiczany  25.09.2023 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.10.2023
 276 Radna M.Brykczyńska w sprawie remontu wiaduktu drogowego nad torami w Kalinie  25.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.10.2023
 277 Radna M.Brykczyńska w sprawie zamontowania tabliczek z numerami posesji przy nazwie osiedli w Wierzbiczanach. Lubochni i Kalinie  25.09.2023 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.10.2023
 278 Radna M.Brykczyńska w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Gniezno na 2024 r. na wspołfinansowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 2214P łączącej Lubochnię z Wolą Skorzęcką  25.09.2023 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.10.2023
 279 Radna M.Brykczyńska w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Gniezno na 2024 r. na zamontowanie lamp oraz latarni w celu oświetlenia drogi nr 287029P łączącej starą Lucbochnię z os. Modrzewiowym  25.09.2023 
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.10.2023
 280 Radna M.Brykczyńska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na 2024 r. na wykonanie dokumentacji i budowę chodnika od os. Żurawia w Wierzbiczanach do Szczytnik Duchownych 29.09.2023
 Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.10.2023
 281 Radna A.Górna w sprawie kursowania linii autobusowej nr 4 02.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.10.2023
 282 Radny P. Dobrzyński w sprawie budowy pobocza przy drodze gminnej na granicy wsi Modliszewko i Modliszewo  24.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.11.2023
 283 Radna A.Górna w sprawie dróg będących własnością Gminy Gniezno 25.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.11.2023
 284 Radna A.Górna w sprawie budowy chodnika wzdłuz Al. Jedenastej w m. Osiniec  25.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.11.2023
 285 Radna A.Górna w sprawie przeznaczenia środków na dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą "in vitro" dla mieszkańców Gminy Gniezno w 2024 roku 26.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.11.2023
 286 Radna A.Górna w sprawie w sprawie uwzględnienia powstania odwodnienia w m. Osiniec  26.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.11.2023
 287 Radna A.Górna w sprawie budowy chodnika od placu zabaw przy Al. Pierwszej do granicy z miastem Gniezno  27.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.11.2023
 288 Radna A.Górna w sprawie budowy drogi na os. Herbowym i na os. Zamkowym w m. Osiniec  27.10.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.11.2023
289 Radna K.Butrymowicz w sprawie poprawy warunków nawierzchni na drodze gminnej prowadzącej od Mącznik w kierunku Świątnik Wielkich 07.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 21.11.2023
 290 Radna K.Butrymowicz w sprawie poprawy warunków przejazdu kolejowego na drodze powiatowej pomiędzy Napoleonowem a Zdziechową  07.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.11.2023
Odpowiedź PKP PLK S.A. 13.12.2023
 291 Radna K.Butrymowicz w sprawie umowy 1/2022/MZ z dnia 13.07.2022 r. /Napisanie książki dotyczącej historii pałacu w Zdziechowie z ciekawostkami o gminie Gniezno zatytułowanej "Pałac Zdziechowa. Ludzie, miejsca, wydarzenia" z podtytułem "Atrakcje gminy Gniezno"/  07.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.11.2023
 292 Radny M.Kaźmierczak w sprawie podjęcia działań polegających na wydzieleniu w budżecie Gminy Gniezno środków finansowych i utworzeniu Gminnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  08.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  22.11.2023
 293 Radny P.Dobrzyński w sprawie poprawy jakości i modernizacji drogi powiatowej nr 2167P na odcinku między wiaduktem przecinającym DK15 a Strzyżewem Paczkowym  09.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.11.2023
Odpowiedź PZD 07.12.2023
 294 Radny P.Dobrzyński w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2167P na wysokości osiedla w Lulkowie i przystanku autobusowego oraz poszerzenia drogi w celu bezpiecznego poruszania się pieszych  20.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.11.2023
Odpowiedź PZD 07.12.2023
 295 Radny P.Dobrzyński w sprawie poprawy jakości drogi gminnej w Modliszewku dz. 26 27.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.12.2023
 296 Radny M.Kaźmierczak w sprawie zaprojektowania i wybudowania chodnika (60m) w m. Jankowo Dolne wzdłuż dawnej drogi nr 15, wybudowania platformy autobusowej i wymalowania przejścia dla pieszych 28.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.12.2023
 297 Radny M.Kaźmierczak w sprawie zaprojektowania i wybudowania drogi utwardzonej w m. Jankowo Dolne na odcinku ok. 500mb na drodze 287031P 28.11.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.12.2023