biuletyn

Rok 2023

Interpelacje i zapytania Radnych w 2023 roku

Nr rejestru

Autor i zakres przedmiotowy

Data

223 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości nawierzchni terenu przy bloku nr 20 w Modliszewku 09.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 23.01.2023
224 Radna A. Górna w sprawie przedstawienia wydatków ponoszonych przez Gminę Gniezno, a dotyczących Gminy Gniezno w lokalnych mediach 10.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   Załącznik 24.01.2023
225 Radna A. Górna w sprawie centralnego rejestru umów 10.01.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 24.01.2023
226 Radny J. Fryza w sprawie zmiany organizacji ruchu w Szczytnikach Duchownych przy Szkole Podstawowej 26.01.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Wyciąg z protokołu nr 1/2023  z posiedzenia Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu gnieźnieńskiego

09.02.2023

30.03.2023

227 Radny J. Fryza w sprawie zmiany organizacji ruchu w Szczytnikach Duchownych 26.01.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Wyciąg z protokołu nr 1/2023  z posiedzenia Komisji doradczej ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu gnieźnieńskiego

09.02.2023

30.03.2023

228 Radna M.Brykczyńska w sprawie zamontowania lamp oraz latarni na odcinku drogi 287029P 08.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 20.02.2023
229 Radny B. Dziel w sprawie połozenia nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Strzyżewo Smykowe w ierunku remizy OSP 20.02.203
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.03.2023
230 Radny B. Dziel w sprawie budowy drogi łączącej Lulkowo i Strzyżewo Paczkowe 20.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.03.2023
231 Radny P. Dobrzyński w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , dot. ochrony terenów rekreacyjnych oraz walorów krajobrazowych na terenie Gminy Gniezno 23.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.03.2023
232 Radny B. Dziel w sprawie zakupu ciężkiego wozu pożarniczego dla OSP Strzyżewo Smykowe 23.02.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.03.2023
 233 Radny R. Majewski w sprawie ulicy Ludwiczaka  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.03.2023
 234 Radny R. Majewski w sprawie przebudowy wyjazdu z drogi gminnej nr 287039 do drogi 287038P, łącznie z poszerzeniem jezdni do Mnichówka  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.03.2023
 235 Radny R. Majewski w sprawie utwardzenia i wyrównania ul. Herberta  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  15.03.2023
 236 Radny R. Majewski w sprawie przycięcia korony drzew oraz zamontowania tablicy z numerami posesji os. Ogrodowe przy drodze 287038P  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.03.2023
 237 Radny R. Majewski w sprawie przebudowy rurociągu we wsi Dalki dz. 9 i 16 oraz pod drogą powiatową nr 2152  07.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.03.2023
 238 Radny R. Majewski w sprawie przycięcia korony drzewa na działce 32/3 przy drodze 2152 20.03.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  23.03.2023
 239 Radna A. Górna w sprawie równania dróg  05.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  18.04.2023
240 Radny P. Dobrzyński w sprawie poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Modliszewko przy dz.ew. 40/7 obręb Modliszewko  14.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.04.2023
 241 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie złożenia wniosku dot. rozbudowy obiektu tenisowego w Piekarach  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.05.2023
 242 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie możliwości modernizacji istniejącego kortu tenisowego w Piekarach  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 243 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zmiany organizacji ruchu na drodze gminnej w m. Braciszewo  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 244 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie przedstawienia wykazu przedsiębiorców zwolnonych w latach 2021-2023 z podatku od nieruchomości  23.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.05.2023
 245 Radny M. Kaźmierczak w sprawie podjęcia działań polegających na zaplanowaniu, zabezpieczeniu w budżecie na rok 2023 środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań oraz podania do publicznej wiadomości harmonogramu działań 26.04.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.05.2023
 246 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wyjaśnienia charakteru wyjazdu do Londynu osób piastujących funkcje publiczne  08.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 23.05.2023
 247 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zwiększenia ciśnienia w sieci wodociągowej na os. Porzeczkowym w Piekarach 09.05.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie

 12.05.2023

07.06.2023
 248 Radna M. Brykczyńska w sprawie przeprowadzenia konsultacji -spotkania z mieszkańcami Lubochni w sprawie przygotowywanej dokumentacji drogi na os. Sosnowym  19.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.06.2023
 249 Radny P. Dobrzyński w sprawie budowy barierki ochronnej przy stawku w m. Ganina 30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.06.2023
 250 Radny P. Dobrzyński w sprawie uruchomienia nieczynnego hydrantu oraz przeglądu pozostałych urządzeń w m. Ganina  30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.06.2023
 251 Radny P. Dobrzyński w sprawie usytuowania znaków drogowych E-17a i E-18a na granicy miejscowości Strzyżewo Kościelne i Ganina  30.05.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.06.2023
252 Radna M. Brykczyńska w sprawie współfinansowania przez Gminę Gniezno dokumentacji  technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 2214P łączącej m. Lubochnię z  Wolą Skorzęcką  08.06.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.06.2023
 253 Radna M. Brykczyńska w sprawie braku dostaw wody w miejscowości Kalina, Wierzbiczany ( od strony Jankowa przed wiaduktem) i Jankowie Dolnym  22.06.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.07.2023
254 Radny M. Kaźmierczak w sprawie wykonania nakładki bitumicznej z destruktu na odcinku ok. 360 mb. na drodze w m. Jankówko, dz.  nr 120 obręb Jankowo Dolne 28.08.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.09.2023
 255 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie usunięcie chwastów porastających chodnik wzdłuż drogi powiatowej nr 2215P w m. Piekary  08.09.2023

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź PZD

 11.09.2023

25.09.2023

 256 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie doprowadzenia ujęcia wody do nieruchomości gminnej na os. Porzeczkowym w Piekarach, na kórej zlokalizowane są "Zielone Płuca Piekar"  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 25.09.2023
 257 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie naprawy i modernizacji drugiego wyjazdu z os. Porzeczkowego w Piekarach na drogę wojewódzką  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 258 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zwrócenia uwagi na jakość wykaszania poboczy przy drogach gminnych  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 259 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie monitorowania pętli autobusowej w Piekarach  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 260 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie pojemnika na zużytą odzież przy pętli autobusowej w Piekarach oraz ilości tego typu pojemników zlokalizowanych na terenie gminy i wysokości wnoszonych opłat  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 261 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie dokumentacji projektowej brakującej części chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Obora  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 262 Radna A. Górna w sprawie nieodpłatnego przekazania dróg w m. Osiniec  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 263 Radna A. Górna w sprawie zakupu defibrylatorów  11.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   25.09.2023
 264 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie etapu procedowania "Strategii Rozwoju Gminy Gniezno"  12.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023
 265 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie poprawy wyglądu wiat autobusowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190  12.09.2023
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  25.09.2023