biuletyn

Rok 2022

Interpelacje i zapytania Radnych w 2022 roku

Nr rejestru

Autor i zakres przedmiotowy

Data

188 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wybudowania studni chłonnych w newralgicznych punktach na os. Porzeczkowym w Piekarach 18.02.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 04.03.2022
189 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie utwardzenia odcinka drogi na os. Porzeczkowym w Piekarach przy posesjach nr 18-19 18.02.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 04.03.2022
 190 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie opracowania koncepcji, we współpracy z MPK w Gnieźnie, kompleksowej sieci połączeń komunikacji zbiorowej na terenie całego obszaru gminy, realizowanej przez jednego przewoźnika  28.03.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.04.2022
 191 Radny M. Nawrocki w sprawie zaprojektowania i wybudowania oświetlenia w m. Strzyżewo Kościelne i Wełnica 31.03.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 12.04.2022
 192 Radny M. Nawrocki w sprawie wykonania projektu i budowy chodnika od skrzyżowania dróg powiatowych 2307P i 2212P od skrzyżowania drogi 2212P z drogą gminną w m. Wełnica  20.04.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  27.04.2022
Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie 16.05.2022
 193 Radna A. Górna w sprawie założenia lamp na istniejących słupach w m. Osiniec  25.04.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 09.05.2022
 194 Radna A. Górna w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości w m. Osiniec dz. 107/6 25.04.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.05.2022
 195 Radna A. Górna w sprawie placów zabaw na terenie Gminy Gniezno  25.04.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.05.2022
 196 Radna A. Górna w sprawie rozbudowy sieci hydrantów na terenie Gminy Gniezno 31.05.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 09.06.2022
 197 Radny R. Majewski w sprawie zamontowania barier ochronnych na rzece Wrześnica 21.07.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  04.08.2022
 198 Radny R. Majewski w sprawie wycięcia drzewa przy drodze 287039P  21.07.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  28.07.2022
 199 Radny M. Kaźmierczak w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zadane podczas sesji Rady Gminy dnia 30.06.2022  16.08.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  30.08.2022
 200 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na 2023 r. projektu zmiany organizacji ruchu na droze gminnej w m. Braciszewo w obrębie skrzyżowania z DW197 i DW194a w kontekście ograniczenia ruchu pojazdów o DMC 12t 05.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  19.09.2022
 201 Radny M. Nawrocki w sprawie uzupełnienia i wykonania oznakowania na drodze powiatowej  nr 2212P 08.09.2022

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie

 14.09.2022

30.09.2022

 202 Radny M. Kaźmierczak w sprawie zasadności zawarcia przez Wójta Gminy Gniezno umowy, której przedmiotem była usługa doradcza dotycząca obsługi ochrony sygnalistów w 2022 r.  23.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 05.10.2022
 203 Radna M. Brykczyńska w sprawie umieszczenia  dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w m. Lubochnia prowadzących w kierunku gminy Trzemeszno  26.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 10.10.2022
 204 Radna A. Górna w sprawie zakupu defibrylatorów  27.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.10.2022
 205 Radna A. Górna w sprawie montażu lamp na istniejących słupach w m. Osiniec  27.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.10.2022
 206 Radna K. Butrymowicz w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2023 rok inwestycji  26.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.10.2022
 207 Radna W. Nawrocka w sprawie wybudowania oświetlenia ulicznego na os. Leszka Białego w Goślinowie w 2023 r.  29.09.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.10.2022
 208 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie zgłoszenia projektu "Zielone płuca Piekar - etap II" do konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" i zabezpieczenia wkładu własnego  06.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  20.10.2022
 209 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości i modernizacji drogi powiatowej 2212P Strzyżewo Kościelne - Ganina 06.10.2022

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie

10.10.2022

21.10.2022

 210 Radna A. Górna w sprawie budowy oświetlenia na os. Owsianym w Osińcu w 2023 r.  14.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 28.10.2022
 211 Radna A. Górna w sprawie budowy odwodnienia na os. Owsianym w Osińcu w 2023 r.  14.10.2022

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Załącznik do odpowiedzi

28.10.2022
 212 Radna A. Górna w sprawie realizacji zmiany MPZP wzdłuż Al. Jedenastej i os. Herbowego w Osińcu  10.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  17.10.2022
 213 Radna A. Górna w sprawie programu in-vitro  19.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.11.2022
 214 Radna A. Górna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w m. Osiniec, dz. 26 20.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  03.11.2022
 215 Radna A. Górna w sprawie ujęcia w budżecie Gminy Gniezno na 2023 r. budowy dróg na Osiedlu Herbowym i Osiedlu Zamkowym oraz budowy chodnika na Alei Jedenastej w Osińcu  26.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.11.2022
 216 Radna A. Górna w sprawie budowy oświetlenia na ul. Spokojnej wraz z częścią Osiedla Zamkowego w m. Osiniec  26.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.11.2022
 217 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wykonania brakujących wybiegów końcowych i bocznych, piłkochwytów z trzech stron kortu tenisowego przy świetlicy w Piekarach oraz zabezpieczenia środków na realizację w/w zadania w budżecie na 2023 rok 28.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  08.11.2022
 218 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wystąpienia przez Gminę Gniezno do KOWR w Poznaniu z wnioskiem o przejęcie działki o powierzchni 1161 m2 o numerze ewidencyjnym 60/1 w m. Braciszewo celem zagospodarowania na cele publiczne  28.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.11.2022
 219 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie ponownego skierowania wniosku do WZDW w Gnieźnie o wykonanie brakującego odcinka chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Obora (na granicy z m. Piekary)  28.10.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.11.2022
Odpowiedź WZDW w Gnieźnie 09.12.2022
 220 Radna W. Nawrocka w sprawie zmiany lokalizacji wiaty przystankowej w m. Goślinowo 15.11.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 05.12.2022
 221 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie uruchomienia oświetlenia na os. Porzeczkowym w Piekarach 01.12.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 12.12.2022
 222 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie skorygowania włączania i wyłączania nowo zamontowanych lamp na os. Porzeczkowym w Piekarach  27.12.2022
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.01.2023