biuletyn

Rok 2021

Formularz interpelacji  ( wersja .doc ) ( wersja .pdf )

Interpelacje i zapytania Radnych w 2021 roku

Nr rejestru

Autor i zakres przedmiotowy

Data

  Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie ponownego złożenia wniosku przez Gminę Gniezno o środki w max. kwocie 5 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Braciszewo, Obora i Pyszczynek w ramach RFIL dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y  03.01.2021

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Uzupełnienie odpowiedzi Wójta Gminy Gniezno

18.01.2021

29.01.2021

  Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie bezpłatnego przejęcia przez Gminę Gniezno nieruchomości położonej we wsi Piekary na os. Porzeczkowym  20.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 03.02.2021
  Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie przeanalizowania pomysłu i ewentualnego podjęcia inicjatywy zamontowania na terenie Gminy Gniezno recyklomatów  21.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.01.2021
 
Radna M. Brykczyńska w sprawie  zamontowania tabliczek (znaków) z numerami posesji przy nazwie osiedli w Lubochni, Wierzbiczanach i Kalinie  21.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  29.01.2021
 125 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie podjęcia działań mających na celu wykonanie fragmentu chodnika oraz dodatkowego przejścia dla pieszych na drodze wojedzkiej nr 190, na wysokości wjazdu na os. Porzeczkowe w miejscowości Piekary oraz usunięcie fragmentu barierek ochronnych wzdłuż chodnika (po drugiej stronie drogi)na wysokości planowanego przejścia 20.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - Wniosek do zarządcy drogi
 26.01.2021
122
Radny J. Fryza w sprawie skierowania do Zarządu Powiatowego Dróg w Gnieźnie wniosku o zamontowanie na drodze powiatowej prowadzącej z m. Osiniec do Szczytniki Duchowne oznakowania U3A 19.01.2021

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - Wniosek do zarządcy drogi

Odpowiedź Zarządcy drogi

 29.01.2021

12.02.2021

 124 Radna I. Pajkert w sprawie wprowadzenia dodatkowego (gminnego) kryterium do Regulaminu rekrutacji kandydatów do żłobka i przedszkoli działających na terenie Gminy Gniezno 29.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 11.02.2021

 123

Radna I. Pajkert w sprawie opracowania w 2021 roku przez Urząd Gminy Gniezno planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dalki dla terenu, który w perspektywie przeznaczony byłby pod budowę bezkolizyjnego przejazdu kolejowego  29.01.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  09.02.2021
  Radny M. Kaźmierczak o pisemne podanie do wiadomości zainteresowanych na jakim etapie w chwili obecnej jest realizacja ich wniosku dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego we wniosku obszaru 04.02.2021  
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   09.02.2021
 126 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości poboczy w m. Dębówiec  12.03.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  26.03.2021
 127 Radny P. Dobrzyński w sprawie likwidacji pojemników na odpady selektywne przy bloku nr 20 w Modliszewku  12.03.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 19.03.2021
 128 Radna W. Nawrocka w sprawie podjęcia rozmów z Prezydentem Miasta Gniezna oraz MPK Sp. z o.o. w sprawie uruchomienia linii autobusowej do Goślinowa  07.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 21.04.2021
 129 Radny P. Dobrzyński w sprawie  zamontowania znaku pionowego "B-18 Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 12t" w miejscowości Dębówiec
 27.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 11.05.2021
130 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości drogi gminnej w miejscowości Dębówiec
 27.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.05.2021
 131 Radny P. Dobrzyński w sprawie w sprawie wyrównania drogi gminnej w miejscowości Dębówiec  27.04.2021 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  11.05.2021
 132 Radny R. Majewski w sprawie wyremontowania i utwardzenia pobocza drogi 287039P 29.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.05.2021
 133 Radny R. Majewski w sprawie ukończenia utwardzenia drogi w m. Dalki na os. Skalnym 29.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.05.2021
 134 Radny R. Majewski w sprawie wiat przystankowych we wsi Dalki  29.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.05.2021
 135 Radny P. Dobrzyński w sprawie udrożenienia kanalizacji lokalnej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Modliszewko przy świetlicy wiejskiej  30.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.05.2021
 136 Radny P. Dobrzyński w sprawie poprawy jakości nowo remontowanej drogi w miejscowości Dębówiec w ramach gwarancji  30.04.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.05.2021
 137 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie wprowadzenia od 1 września 2021 r. ulg dla rodzin 3+ w postaci redukcji o 50% opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz wprowadzenia niższej opłaty za obiady dla dzieci w szkołach  07.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 20.05.2021
138 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2022 r. ulgi dla rodzin 3+ przy wynajmie świetlic gminnych  07.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  20.05.2021
 139 Radna M. Brykczyńska w sprawie budowy chodnika w miejscowości Kalina  10.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.05.2021
 140 Radna M. Brykczyńska w sprawie budowy chodnika w miejscowości Wierzbiczany  10.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.05.2021
 141 Radna M. Brykczyńska w sprawie realizacji zaleceń Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, związanych z oceną czystości i bezpieczeństwa placów zabaw oraz uwag dotyczących stanu dróg, oświetlenia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom   10.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  24.05.2021
142 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wykonania w roku 2020 nakładki bitumicznej na drodze gminnej 287003P we wsi Braciszewo 17.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno             Załącznik do odpowiedzi 31.05.2021
143 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wykonania w roku 2020 nakładki bitumicznej na drodze gminnej  287046P we wsi Zdziechowa 17.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno             Załącznik do odpowiedzi
 31.05.2021
 144 Radny M. Kaźmierczak w sprawie powołania do życia Izby Tradycji/Pamięci Powstania Wlkp. 1918/19 w Zdziechowie, podjęcia działań i przedstawienia harmonogramu prac zmierzających do sfinalizowania w/w zadania poprzez usytuowanie Izby w w pomieszczeniu po Bibliotece Gminnej w Zdziechowie 27.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  10.06.2021
 145 Radna I. Pajkert w sprawie montażu znaków pionowych we wsi Mnichowo  14.05.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 27.05.2021
146 Radny M. Kaźmierczak w sprawie rekultywacji terenów zielonych przy szkołach podstawowych w Goślinowie i Zdziechowie i zorganizowania w tych miejscach trawiastych boisk szkolnych 08.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 21.06.2021
 147 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie ilości odbieranych przez Gminę Gniezno odpadów bio w stosunku do sąsiednich gmin oraz kosztów poniesionych na ten cel w 2020 r. 21.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 28.06.2021
 148 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie wprowadzenia na drodze gminnej w Braciszewie ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masy całkowitej  21.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  05.07.2021
 149 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie dokonania nasadzeń drzew wzdłuż drogi powiatowej w Piekarach 21.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 28.06.2021
 150 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie budowy brakującego fragmentu drogi pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 197w Braciszewie 21.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 28.06.2021
Odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Publicznych w Poznaniu 28.07.2021
 151 Radna A. Rzempała-Chmielewska w sprawie montażu ekranów akustycznych przy zjeździe nr 26 (węzeł Kłecko) z drogi ekspresowej S5 21.06.2021

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

28.06.2021

16.07.2021

 152 Radny B. Dziel w sprawie wybudowania drogi asfaltowej na drodze 287020P Strzyżewo Paczkowe - Kozłowo 22.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.07.2021
 153 Radny B. Dziel w sprawie utwardzenia drogi gruntowej 287022P w miejscowości Lulkowo  22.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.07.2021
 154 Radny B. Dziel w sprawie wykonania nakładki bitumicznej na drodze 287020P w Strzyżewie Paczkowym  22.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  06.07.2021
 155 Radny J. Fryza w sprawie budowy oświetlenia drogowego na os. Lecha w Szczytnikach Duchownych 24.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.06.2021
 156 Radny J. Fryza w sprawie budowy oświetlenia drogowego dz. 262/15, 262/19, 22/17, 22/10 w Szczytnikach Duchownych 24.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 29.06.2021
 157 Radna A. Rzempała Chmielewska w sprawie przywrócenia do stanu pierwotnego drogi gminnej w Piekarach, os. Zachodnie 28.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 12.07.2021
 158 Radny M. Kaźmierczak w sprawie przebudowy drogi gminnej (dz. nr ewid. 321/2, 335) w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych w miejscowości Jankowo Dolne 29.06.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  13.07.2021
 159 Radny M. Kaźmierczak w sprawie dokończenia przebudowy fragmentu drogi tzw. bisówki, prowadzącej do tunelu w drodze krajowej 15 DK15A w km 4 +646 oraz umieszczenia na drodze głównej prowadzącej do w/w tunelu znaku drogowego B-16  29.06.2021

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno

Odpowiedź GDDKiA

 13.07.2021

19.10.2022

 160 Radny R. Majewski w sprawie przebudowy rurociągu we wsi Dalki na działkach nr 9 i 16 oraz pod drogą powiatową 2152  27.07.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 10.08.2021
 161 Radna A. Górna w sprawie budowy oświetlenia na ul. Kamiennej w m. Osiniec w 2022 r. 19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.09.2021
 162 Radna A. Górna w sprawie oświetlenia na os. Akacjowym w m. Osiniec  19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  02.09.2021
 163 Radna A. Górna w sprawie budowy chodnika wzdłuż Al. Jedenastej w m. Osiniec  19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 01.09.2021
 164 Radna A. Górna w sprawie montażu znaku D-40  19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  01.09.2021
 165 Radna A. Górna w sprawie montażu lustra - os. Małe w m. Osiniec  19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  01.09.2021
 166 Radna A. Górna w sprawie wizji lokalnej na placach zabaw mieszczących się na terenie Gminy Gniezno w roku 2022  19.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  01.09.2021
167 Radna A. Górna w sprawie naprawy dwóch placów zabaw w m. Osiniec  20.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.09.2021
168 Radna A. Górna w sprawie uwzględnienia budowy oświetlenia na os. Zamkowym i ul. Spokojnej w m. Osiniec w budżecie Gminy Gniezno w 2022 r. 27.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 02.09.2021
 169 Radna I. Pajkert w sprawie ujęcia w budżecie na 2022 r. utwardzenia dróg wewnętrznych na os. Sosnowym w Mnichowie o łącznej długości ok. 1500m 02.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 16.09.2021
170 Radny M. Nawrocki w sprawie uzupełnienia i poszerzenia zadrzewień przydrożnych przy drodze technicznej obwodnicy toruńskiej 03.09.2021

Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno - przekazanie wg właściwości

Odpowiedź GDDKiA

07.09.2021

20.09.2021

 171 Radna A. Górna w sprawie założenia lamp na istniejących słupach w m. Osiniec  30.08.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  14.09.2021
 172 Radny M. Kaźmierczak w sprawie zaplanowania i zabezpieczenia na 2022 r. środków finansowych niezbędnych do opracowania projektu oświetlenia drogi na terenie os. Wierzbowego w Jankówku  24.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 01.10.2021
173 Radny B. Dziel w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych na 2022 r. wykonania nakładki bitumicznej drogi w Strzyżewie Smykowym 28.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  12.10.2021
174 Radny B. Dziel w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych na 2022 r. wykonania nakładki bitumicznej drogi nr 287020P w Strzyżewie Paczkowym  28.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 12.10.2021
 175 Radny B. Dziel w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2167P w Strzyżewie Paczkowym 28.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno -Informacja o przekazaniu interpelacji według właściwości 12.10.2021
 176 Radna M. Brykczyńska w sprawie montażu spowalniaczy na drodze gminnej w Lubochni łączącej Gminę Gniezno z Gminą Trzemeszno  30.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.10.2021
 177 Radna M. Brykczyńska w sprawie budowy drogi rowerowo - pieszej w m. Lubochnia przy drodze przechodzącej przez os. Sosnowe  30.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.10.2021 
 178 Radna M. Brykczyńska w sprawie zamontowania lamp oraz latarni w celu oświetlenia drogi nr 287092P łączącej starą Lubochnię z os. Modrzewiowym w Lubochni  30.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.10.2021 
 179 Radna M. Brykczyńska w sprawie budowy chodnika w m. Kalina  30.09.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 14.10.2021 
180 Radna M. Brykczyńska w sprawie umieszczenia spowalniaczy na drodze osiedlowej lub zamontowanie znaków ograniczających prędkosć 06.10.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  19.10.2021
181 Radna M. Brykczyńska w sprawie zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z os. Bukowego w Lubochni na drogę gminną łączącą Gminę Gniezno i Gminę Trzemeszno  06.10.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  19.10.2021
182 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie montażu 2 par znaków D-40 i D-41na zjazdach z drogi wojewódzkiej na os. Porzeczkowe w Piekarach 11.10.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  21.10.2021
183 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie oględzin z udziałem Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących przesunięcia przystanku autobusowego w Piekarach  11.10.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno   25.10.2021
184 Radna A. Górna w sprawie autobusu szkolnego  14.10.2021 
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 27.10.2021
185 Radna K. Butrymowicz w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu na 2022 rok inwestycji w m. Napoleonowo, Pyszczyn, Modliszewo i Krzyszczewo  26.10.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno 08.11.2021
 186 Radna A. Górna w sprawie zmiany organizacji ruchu 02.11.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  16.11.2021
 187 Radna A. Rzempała - Chmielewska w sprawie złożenia wniosku dot. budowy kanalizacji w miejscowości Piekary w ramach II edycji naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 20.12.2021
Odpowiedź Wójta Gminy Gniezno  31.12.2021