biuletyn

2022 rok

Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty Wójta Gminy Gniezno

Lp. Data  Treść ogłoszenia
1. 11.01.2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Gniezno

Informacja o wynikach naboru

2. 12.01.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Wełnica dz. 155/1

Załącznik do decyzji

3. 31.01.2022 r. Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 287001P w Krzyszczewie"
4.

07.02.2022 r.

 

 

23.02.2022 r.

04.03.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych

Formularz oferty                  Oświadczenie do oferty

Zarządzenie nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022 Wójta Gminy Gniezno z dnia 3 lutego 2022 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

5.

07.02.2022 r.

 

04.03.2022 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: upowszechniana kultury fizycznej i sportu

Formularz oferty                  Oświadczenie do oferty

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert

6. 14.02.2022 r. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu wsi: Dalki, Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Krzyszczewo, Lulkowo, Ławiczno Dwór i Las, Mnichowo, Modliszewo, Modliszewko, Osiniec, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wełnica, Wola Skorzęcka, Zdziechowa, Gmina Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Woj. Wielkopolskie na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r.
7. 07.03.2022 r. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nierolnej położonej w obrębie Zdziechowa gm. Gniezno - KOWR OT Poznań
8. 08.03.2022 r. I przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne
9.  09.03.2022r.  Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
- Zespołu Przedszkoli w Zdziechowie.
- Szkoły Podstawowej im.Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie
10. 16.03.2022 r. Ogłoszenie PWiK Sp. z o.o. w sprawie wysokości taryf za wodę i ścieki od dnia 18.03.2022
11. 29.03.2022 r. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno
12. 26.04.2022 r. Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina  "między stawami", gm. Gniezno
13. 29.04.2022 r. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Gniezno w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno
14. 17.05.2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne
15.

27.05.2022 r.

 

 

21.06.2022 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w 2022 r.

Formularz oferty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

16. 31.05.2022 r.

Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku – w formie ulg w podatku rolnym i podatku od nieruchomości:

17. 31.05.2022 r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2021 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia
18. 31.05.2022 r. Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego za 2021 rok
19. 06.06.2022 r. Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina "między stawami", gm. Gniezno 
20. 28.06.2022 r.

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

- Informacja o ofercie ZHP

- Formularz zgłaszania uwag

- Oferta ZHP

21. 25.07.2022

 Informacja o stypendiach za osiagnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2021/2022.

22.

03.08.2022

05.09.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.

Ogłoszenie wyniku naboru

23.

06.10.2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Gniezno w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego

- Informacja o ofercie Stowarzyszenia Ochrona Konsumenta w Gnieźnie
- Formularz zgłaszania uwag
- Oferta Stowarzyszenia Ochrona Konsumenta w Gnieźnie

24.

21.10.2022

Komunikat dotyczący kontroli źródeł ogrzewania

25.

31.10.2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Projekt uchwały

Formularz zgłaszania uwag

Protokół z konsultacji społecznych

26.

04.11.2022

Ogłoszenie dotyczące przystąpienia do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych

27.

16.11.2022

12.12.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru

28.

22.11.2022

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych koncepcji docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno

Koncepcja docelowego modelu optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na obszarze gminy Gniezno

29.

12.12.2022

11.01.2023

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru