biuletyn

2021 rok

Rok 2021

12.01.2021

 29.01.2021

Dyrektor Gminnego Żłobka w Zdziechowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: osoba sprzątająca w żłobku 

Informacja o wynikach naboru

20.01.2021 Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie kompleksu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Lulkowo i Kalina
01.02.2021 Ogłoszenie o naborze - rachmistrz spisowy             Formularz do pobrania
02.02.2021 Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Jankowo Dolne
08.02.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych: „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno"                 Formularz oferty

08.02.2021

03.03.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie promowania postaw ekologicznych: „Światowy Dzień Ziemi – nasza wieś, nasze miejsce na ziemi"                Formularz oferty

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o konkursie ofert

09.02.2021 Wójt Gminy Gniezno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiniec
09.02.2021 Wójt Gminy Gniezno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lulkowo

10.02.2021

03.03.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Gospodarki i Rozwoju

Informacja o wynikach naboru

10.02.2021

03.03.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Informacja o wynikach naboru

17.02.2021 Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw i osiedla Gminy Gniezno

Zarządzenie nr 17/2021  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych społecznych dotyczących konsultacji społecznych dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Gniezno

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw i Osiedla Gminy Gniezno

Ankieta konsultacyjna
13.05.2021 Ogłoszenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu - wykaz nieruchomości nierolnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w województwie wielkopolskim
24.05.2021 Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2020 roku
24.05.2021

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego - Instytut Sportu i Nauki

26.05.2021

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

31.05.2021

Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2020 roku

31.05.2021

Wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł w 2020 roku - podatek rolny, podatek od nieruchomości

31.05.2021

Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego  w 2020 r

31.05.2021

Wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w formie umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej lub planistycznej

11.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia”                        Formularz oferty

11.06.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Dębówiec”                       Formularz oferty

23.07.2021 Informacja o stypendiach za osiagnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2020/2021 
17.08.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno z zakresu kultury fizycznej pt. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno"

Formularz oferty

17.08.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Wójta Gminy Gniezno

19.08.2021

Ogłoszenie o naborze na stanowisko animatora Klubu Seniora

14.09.2021

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Osiniec

16.09.2021

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego Gminy Gniezno w dziedzinie: promowania turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia"

Formularz oferty

16.09.2021

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Gniezno „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w Gminie Gniezno"

Formularz oferty

29.09.2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Zastępca Wójta Gminy Gniezno

14.10.2021

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022"

Treść programu

Formularz zgłaszania uwag

14.10.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert oraz przyznaniu dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Gniezno pt. „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno w sołectwie Lubochnia”

04.11.2021

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - sieć kanalizacji sanitarnej

09.11.2021

Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Wójta Gminy Gniezno

30.11.2021

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na prowadzenie inwestycji drogowej pn. Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 287047P oraz 287001P w m. Krzyszczewo

16.12.2021

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia dotyczącego podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym