biuletyn

2020 rok

Rok 2020

14.12.2020 - Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia opiniującego podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

20.11.2020 - Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania o podział nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym

10.11.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Osiniec (59/1)

22.10.2020 Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021"  i formularz uwag      Załącznik - Program współpracy

20.10.2020 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. promocji

06.10.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. promocji - 1 etat

06.10.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza II  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej  położonej w  miejscowości  Lulkowo (88/1)

06.10.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VII  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne (543)

06.10.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VII  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Osiniec (123/18)

05.10.2020 - Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. promocji

17.09.2020 - Informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości zamiaru dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

11.09.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. promocji - 1 etat

18.08.2020 - Informacja o wynikach naboru na stanowiska w Gminnym Żłobku w Zdziechowie:

- Opiekunka dziecięca (3 etaty)

- Pomoc do opieki nad dziećmi (1 etat)             Pomoc do opieki nad dziećmi - ponowny wybór 29.01.2021

- Osoba sprzątająca (1/2 etatu)

31.07.2020 r. - Ogłoszenie o przeprowadzeniu z mieszkańcami gminy konsultacji społecznych projektów statutów sołectw Gminy Gniezno              Załącznik do ogłoszenia       Ankieta konsultacyjna

Protokół z konsultacji społecznych (25.09.2020)

31.07.2020 - Informacja o stypendiach za osiagnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2019/2020

24.07.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VI  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Jankowo Dolne

24.07.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VI  przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowości  Osiniec

06.07.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Żłobku w Zdziechowie - Opiekunka dziecięca (3 etaty)

06.07.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Żłobku w Zdziechowie - Pielęgniarka (1/2 etatu)

06.07.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Żłobku w Zdziechowie - Pomoc do opieki nad dziećmi (1 etat)

06.07.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Gminnym Żłobku w Zdziechowie - Osoba sprzątająca (1/2 etatu)

02.07.2020 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji

22.06.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - emisja obligacji

16.06.2020 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Programu Ochrony Środowiska oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko

16.06.2020 - OGŁOSZENIE O NABORZE kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

10.06.2020 - Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Gniezno za 2019 rok

10.06.2020 - Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży

03.06.2020 - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie

03.06.2020 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o  zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą w m. Obora, Gm. Gniezno

26.05.2020 - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji - 1 etat

15.05.2020 - Ogłoszenia o  naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Zdziechowie

04.05.2020 - Ogłoszenie o przetargu na wybór agenta emisji obligacji Gminy Gniezno           Specyfikacja Warunków Przetargu

16.03.2020 -  informacja Dyrektora GCUW o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie

10.03.2020 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na  wydzierżawienie  kompleksu  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowościach Lulkowo i Kalina.

05.03.2020 - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie ogłasza listę kandydatów spełniających kryteria naboru  na wolne stanowisko urzędnicze, które zostały określone w ogłoszeniu z dnia 19 lutego 2020r.

02.03.2020 - Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniezno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

28.02.2020 - Informacja o wynikach konsultacji społecznych - strategia rozwoju wsi Mnichowo, Piekary, Osiniec i Wierzbiczany

19.02.2020 - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor do spraw ekonomicznych        (kwestinariusz osobowy)

19.02.2020 - Dyrektor GCUW w Gnieźnie - informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze.  

31.01.2020 - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. ekonomicznych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych.   (kwestionariusz osobowy)