biuletyn

2017 rok

Rok 2017

14.12.2017 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika w Urzedzie Gminy Gniezno

15.11.2017 -  Informacja w sprawie obowiązku złożenia nowej deklaracji w przypadku zaistnienia zmiany danych będących  podstawą  ustalenia wysokości opłaty za GOK.

25.09.2017 - Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (nowy wniosek)

29.08.2017 - Dyrektor GCUW w Gnieźnie - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  

21.08.2017 - Dyrektor GCUW w Gnieźnie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

08.08.2017 - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.   (kestionariusz osobowy - kliknij tutaj)

11.07.2017 - Informacja o wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 rok dla poszczególnych sołectw.

28.06.2017 - Dyrektor GCUW w Gnieźnie - Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.  

22.06.2017 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017

22.06.2017 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanuna koniec I kwartału 2017 roku

22.06.2017 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

22.06.2017 - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

21.06.2017 - Dyrektor GCUW w Gnieźnie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

08.06.2017 - Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.   (kestionariusz osobowy - kliknij tutaj)

09.05.2017 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego.

09.05.2017 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2016 roku - w formie ulgi w podatku rolnym

09.05.2017 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł w 2016 roku. 

27.04.2017 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia.

25.04.2017 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w Goślinowie.

25.04.2017 -  Wójt Gminy Gniezno ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminy Gniezno w Zdziechowie.

24.04.2017 - Harmonogram działania Punktów Bezpłatnej Pomocy Prawnej w 2017 roku.

03.02.2017 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na  wydzierżawienie  kompleksu  nieruchomości  gruntowych  położonych w  miejscowościach Lulkowo i Kalina.