biuletyn

2016 rok

Rok 2016

18.03.2016 -  Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie kompleksu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Lulkowo i Kalina.

04.03.2016 - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie  ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno.

26.02.2016 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia.

04.02.2016 - Uchwała SO-0951/29/D/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gniezno.

04.02.2016 - Uchwała SO-0951/37/P/16/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gniezno.

28.04.2016 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej,  w tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł  w  2015 roku.

28.04.2016 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym wydano decyzje w sprawie udzielenia pomocy publicznej w 2015 roku - w formie ulgi  w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

28.04.2016 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego.

29.04.2016 -  Komunikat Wójta Gminy Gniezno.

29.04.2016 -  Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytniki Duchowne.

20.05.2016 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia.

23.05.2016 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (odpady komunalne).

23.05.2016 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2015 roku odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (podatki). 

30.05.2016 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w  tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł, w 2015 roku.

22.07.2016 - Informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2017 rok. 

25.08.2016 - Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Gniezno za I półrocze  2016 rok.

25.08.2016 - Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

25.08.2016 - Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

26.08.2016 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Lubochnia.

07.11.2016 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

30.12.2016 - Komunikat  w sprawie wzorów formularzy podatkowych na 2017r.