biuletyn

2015 rok

Rok 2015

29.10.2015 - Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

04.09.2015 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubochnia.

04.09.2015 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szczytniki Duchowne. 

01.09.2015 - Informacje dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.

13.08.2015 - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.

13.08.2015 - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.

23.07.2015 -  Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju w latach 2015-2019.

17.07.2015 -  Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniezno na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

07.07.2015 -  Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno. (Szczytniki Duchowne) 

07.07.2015 -  Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno. (Osiniec)

24.06.2015 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, w  tym z tytułu umorzenia zaległości podatkowych powyżej 500,00 zł, w 2014 roku. 

10.06.2015 - Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o wydaniu decyzji udzielającej przedsiębiorstwu URBIS Sp. z o.o., z siedzibą  przy ul. Chrobrego  24/25,  62-200  Gniezno,  pozwolenia  zintegrowanego  dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.

08.06.2015 - Obwieszczenie Wójta Gminy Gniezno z dnia 8 czerwca 2015r w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału Sołectwa Jankowo Dolne i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

27.05.2015 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2014 roku odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

26.05.2015 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w postaci ulg powyżej 500-zł, oraz ulg i zwolnień w podatku rolnym za 2014r.

26.05.2015 - Wykaz osób prawnych oraz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego  w 2014  r.

20.04.2015 - Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej opiniującej złożone wnioski na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno w 2015r.

26.03.2015 -  Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.

26.03.2015 - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w Gminie Gniezno.

20.03.2015 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jankowo Dolne.

20.03.2015 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubochnia.

24.02.2015 - Wójt Gminy Gniezno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gniezno. 

26.01.2015 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno. (Jankowo Dolne)

26.01.2015 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Gniezno. (Lubochnia)

26.01.2015 - Wójt Gminy Gniezno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Gniezno przeznaczonych do wydzierżawienia.