biuletyn

2023 rok

Ogłoszenia, zawiadomienia i komunikaty Gminy Gniezno

Lp. Data  Treść ogłoszenia
1. 02.01.2023 Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej w Goślinowie
2. 04.01.2023 Ogłoszenie dot. dalszej dystrybucji węgla
3.

24.01.2023

03.03.2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru

4. 21.02.2023 Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej w m. Włenica, os. Łąkowe
5. 27.02.2023 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym
6. 27.02.2023 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19 w Zdziechowie
7.

13.03.2023

13.04.2023

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Ogłoszenie o unieważnieniu wyboru

8. 31.03.2023 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
9. 06.04.2023 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno
10. 11.04.2023 Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej w m. Włenica, os. Łąkowe
11. 25.04.2023 Komunikat o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykazu  nieruchomości przeznaczonych do  sprzedaży  w  trybie  bezprzetargowym 
12. 25.04.2023 Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego dot. wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe­stycji drogowej pn.„rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne-Wierzbiczany, gm. Gniezno"
13. 25.04.2023 Informacja o wynikach naboru w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Gniezno na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Gniezno
14. 29.05.2023

Ogłoszenie w sprawie małej dotacji na realizację zadania publicznego - OSP Modliszewo

- Informacja o ofercie OSP

- Formularz zgłaszania uwag

- Oferta OSP

15. 30.05.2023

Pomoc publiczna udzielona w 2022 r.:

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego od oleju napędowego w 2022 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2022 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku – w formie ulg w podatku rolnym

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w formie umorzenia administracyjnej kary pieniężnej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w formie odbioru folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

16.

19.06.2023

13.07.2023

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie organizacyjnym, spraw obywatelskich i promocji – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

17.

19.06.2023

13.07.2023

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Gospodarki i Rozwoju – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

18.

19.06.2023

13.07.2023

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Ochrony środowiska, rolnictwa i spraw lokalnych – 1 etat

Informacja o wynikach naboru

19. 11.07.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Mieleszyn o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: budowa podziemnych linii kablowych SN

20. 18.07.2023

Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwe­stycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 287007P w miejscowości Jankowo Dolne - Wierzbiczany, gm. Gniezno"

21. 19.07.2023

Informacje o stypendiach za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w roku szkolnym 2022/2023

22.

08.08.2023

31.08.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno

Wzór formularza oferty

Zarządzenie nr 60/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: . Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne

23. 04.09.2023

Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Gniezna do roku 2030

24. 22.09.2023

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Zdziechowa, dz. 127

25. 02.10.2023

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w m. Jankowo Dolne

26. 12.10.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Edukacja konsumencka w społecznościach lokalnych na rzecz seniorów – mieszkańców Gminy Gniezno

Wzór formularza oferty

27. 25.10.2023

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Gniezno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024"

28. 03.11.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert oraz przyznania dotacji realizacji zadania publicznego Gminy Gniezno pt: Świadomy senior- bezpieczny konsument