biuletyn

Gospodarowanie Mieniem Gminnym

Dane

 

Gospodarowanie Mieniem Gminnym - Sławomir Gabryszak

 

Zakres kompetencji

I. Sprawy związane z lokalami użytkowymi oraz gospodarką komunalną:
1. Przygotowanie dokumentów do sprzedaży mieszkań komunalnych oraz koncepcji podziału budynków i gruntów w uzgodnieniu z referatem planowania przestrzennego.
2. Prowadzenie rejestru sprzedaży mieszkań.
3. Sporządzanie informacji półrocznych i rocznych w sprawie stanu mienia komunalnego
4. Prowadzenie numeracji posesji
5. Przejmowanie na własność gminy gruntów wydzielonych pod drogi wynikające z art.98 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
6. Naliczanie opłat adiacenckich i opłat od wzrostu wartości nieruchomości.
7. P
rowadzenie ewidencji nazewnictwa miejscowości, numeracji budynków i nazewnictwa ulic,

II. Gospodarka Gruntami.
1. Prowadzenie uproszczonej ewidencji gruntów wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie
2. Zarządzanie gruntami komunalnymi
3. Obrót gruntami komunalnymi i przygotowanie ich do sprzedaży.
4.
Prowadzenie rejestru sprzedaży  gruntów
5. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją gruntów

Inne sprawy zlecone przez Wójta
 


Telefon: (0 61) 424-57-57
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju: 19
Kondygnacja: Pietro