biuletyn

Skarbnik Gminy

Dane

Urząd Gminy Gniezno
62-200 Gniezno
al. Reymonta 9-11
Funkcję Skarbnika sprawuje: Lidia Lebizon
tel: +48 61 424 57 55
e-mail:l.lebizon@ug.gniezno.idsl.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 8:00-16:00
wtorek - piątek 7:00-15:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro, pokój nr 21
Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje:
- Kierownika Referatu Finansowo - Księgowego,
- Głównego Księgowego budżetu.

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów budżetu Gminy,
2) nadzór i kontrolę realizacji budżetu Gminy, w tym kontrola wykonania budżetu w jednostkach organizacyjnych,
3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
5) kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
6) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz,
7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
8) kierowanie pracą pracowników Referatu.