biuletyn

Radca Prawny

Dane

 

Radca Prawny - Justyna Nowak

 

Zakres kompetencji

Zapewnia obsługę prawną Rady, Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.

Do podstawowych zadań Radcy należy:
1. Udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Wójta i opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym.
2. Opiniownie projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji.
3. Udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych.
4. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez gminę.
5. Opiniowanie warunków umów i porozumień.
6. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami
7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Gminy i współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
8. Informowanie Wójta i kierowników referatów i jednostek organizacyjnych o:
- zmianach w przepisach prawnych
- uchybieniach w działalności Gminy w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.
9. Sprawownie nadzoru nad stosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie.
10. Współpraca z referatami Urzędu w sprawach wymagających opinii i konsultacji prawnych oraz w sprawach procesowych związanych z zakresem działania referatów.

 


Telefon: (0 61) 424-57-50
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju:  
Kondygnacja: