biuletyn

Ochrona środowiska i rolnictwo

Dane

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Spraw Lokalnych - Rafał Skweres
Magdalena Buchwald - Inspektor
Anna Kujawska - pomoc administracyjna

 

Zakres kompetencji

I. W zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie.
(ustawa z dn13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. 2016 poz. 250.)

1. Organizowanie selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych i przydatnych do odzysku, oraz współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami ( art.6, ust.6 ),

2. Prowadzenie ewidencji;

a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
 
b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej (art.3, ust.3),
3. Prowadzenie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, kierowników budów i zarządów dróg i prowadzenie postępowań administracyjnych (art.5, ust.6).

4. Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług:
 

a) odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości,
 
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 
c) prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art.7, ust 3).

5. Wydawanie w/wym. zezwoleń (art.7, ust. 6),

6. Kontrola przestrzegania wymagań określonych w w/w zezwoleniach i prowadzenie
stosownych postępowań administracyjnych (art. 9 ust. 2)

7. Znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobami zakaźnymi zwierząt (art. 3 ust. 2 pkt 9),

II. W zakresie odpadów:
(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz 628 ze zm.)

1. Opiniowanie (postanowienie) przed decyzją zatwierdzającą program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi (art.19 ust. 4 i 5.),

2. Opiniowanie (postanowienie) przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (art.26 ust 5 i 6.),

3. Opiniowanie (postanowienie) przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (art.28 ust.2.),

4. Nakazywanie w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji (art.34 ust. 1.),

5. Opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami (art.14 ust. 1 i 3),

6. Opiniowanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami (art.14 ust. 7 pkt 3.),

7. Składanie co 2 lata radzie gminy sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami (art.14 ust.13. ).

8. Aktualizowanie planów gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata (art.14 ust. 14.).

9. Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów (art.59, ust.1).

III. W zakresie ochrony środowiska:
(ustawa z dnia 27 kwietnia prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)

1. Wydawanie decyzji nakładających na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza ustalone obowiązki, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisji (art150).

2. Przyjmowanie wyników pomiarów, o których mowa w art. 150.

3. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska (art.154).

4. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
z której emisja nie wymaga zezwolenia (art. 152).

5. Sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska na 4 lata z przewidzianymi działaniami perspektywicznymi na kolejne 4 lata w celu realizacji polityki ekologicznej państwa (art.17, ust. 1).

6. Sporządzanie co 2 lata raportów z wykonania programu, które przedstawia się Radzie Gminy (art.18, ust.2).

IV. W zakresie zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
(ustawa z dn. 24.04.1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz oPaństwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369)

1. Wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt (art.7, ust. 3).

2. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt (art. 19, ust. 3).

3. Tworzenie i utrzymywanie grzebowisk i miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części (art.9, ust.3).

4. Przekazywanie informacji organom Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej o zawiadomieniu, o którym mowa w art. 19, ust. 1, pkt 1.

5. Podawanie do publicznej wiadomości rygorów obowiązujących w okręgach zapowietrzonych i zagrożonych wścieklizną określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

6. Udzielanie pomocy organom służby weterynaryjnej.

7. Organizowanie likwidacji lub chwytania wałęsających się psów i kotów z powodu stwierdzonej wścieklizny.

8. Umieszczanie tablic z napisem ostrzegawczym "Uwaga wścieklizna" na drogach oraz przy wejściu do zapowietrzonej i zagrożonej miejscowości.

V. W zakresie ochrony z ustawy z dnia 12.07.1995r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1398)
1. Przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i zawiadomieniu o ich wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin (art. 3, ust. ,pkt 1).

z ustawy z dnia 24.11.1995r. o nasiennictwie ( Dz. U. Nr 149, poz. 724)
1. Wydawanie opinii w sprawie zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakaz umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw (art.43, ust. 1).
2. Wydawanie opinii (na wniosek wojewody) w sprawach:
 

a) tworzenia i znoszenia rejonów zamkniętych wytwarzania kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka,
 
b) ustalania podmiotów gospodarczych organizujących na zasadzie wyłączności wytwarzanie ziemniaka i skup kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka w tych rejonach ( art. 44 ust pkt. 1 i 2 ).


z ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
1. Prowadzanie form ochrony przyrody, jeżeli wojewoda nie wprowadził tych form,
(pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo - krajobrazowe ), (art. 34 ust 1)
2. Tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni i zadrzewień, (art. 47b ust. 1)
3. Obejmowanie ochroną jako parki (jeżeli nie podlegają przepisom o ochronie dóbr kultury) terenów pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym, stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa.
4. Wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (art. 47e ust. 2).
5. Naliczanie opłat za zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (art. 47f ust. 2)
6. Wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia (art. 47k).

z ustawy z dnia 18.12.2003r. o ochronie roślin (Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94)
1. Przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się organizmów szkodliwych i zawiadomieniu
o ich wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin (art. 3, ust. 2, pkt 1).

z ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)
1. Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (art.34 w związku z art. 13 ust 1).

z ustawy z dnia 28.09.1991r. o lasach ( Dz. U. Nr 101, poz. 444 ze zm.)
1. Opiniowanie:
 

a) Wniosków w sprawie przyznawania właścicielowi gruntu dotacji starosty na pokrycie kosztów zalesienia (art.14 ust. 5),
 
b) Wniosków o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru (art16).
2. Wykładanie do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów
(art.21 ust. 4).

z ustawy z dnia 13.10.1995r. prawo łowieckie (Dz. U. 1995, Nr 147, poz. 713 ze zm.)
1. Przeprowadzenie mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu w przypadku gdy
pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a dzierżawcą lub zarządcą obwodu
łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody "łowieckie" (art.47 ust.2)
2. Opiniowanie przez Wójta Gminy :
 
a) wniosków Polskiego Związku Łowieckiego o wydzierżawienie obwodu łowieckiego (art.29 ust.1),
 
b) rocznych planów łowieckich, ustalonych przez dzierżawców obwodów łowieckich (art.8 ust. 3, pkt 1)
3. Przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolnożyjących
(art. 14).

z ustawy z dnia 04.02.1994r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.Nr 27, poz.96 ze zm.)
1. Opiniowanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin w granicach gminy
(art.16 ust. 4 ).
2. Uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie
substancji w górotworze oraz składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach
górniczych oraz poszukiwanie i wydobywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach górniczych oraz po procesach wzbogacania kopalin
( art.16 ust. 5 ),
3. Opiniowanie zamiaru likwidacji funduszu, po likwidacji zakładu górniczego (art.26c,ust.8)
4. Opiniowanie projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania
koncesji (art. 33, ust.2).
5. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych w granicach gminy (art.. 35, ust.1).
6. Opiniowanie planu ruchu zakładu górniczego (art.64 ust. 5).
7. Uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego (art.81 ust.3).
8. Uzgadnianie decyzji nadzoru górniczego o niewykonaniu obowiązku likwidacji zakładu
górniczego (art.81a, ust.3),
9. Opłaty eksploatacyjne za wydobywanie kopalin (nadzór, sprawozdawczość, planowanie).

z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
1. Ustalanie za odszkodowaniem przejść, przejazdów oraz miejsc przeznaczonych do stałego
korzystania z gruntów przybrzeżnych (art. 28 ust. 3).
2. Ochrona przed powodzią i suszą.
3. Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania
urządzeń zapobiegających szkodom albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego
(art. 29, ust.3),

z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485)
W zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (art. 38):
1. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych (art.34, ust. 1, pkt 1).
2. Prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych
(art. 34, ust. 5).
3. Prowadzenie nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych (art. 37).
4. Nakazywanie zniszczenia upraw maku i konopi nielegalnie uprawianych, lub wbrew
warunkom (art. 37 ust 4)
 

z ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. Dz.U. 2015 poz. 909)
1. Nakazywanie w drodze decyzji właścicielom gruntów wykonanie w określonym terminie
odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników i chwastów (art.15,ust.5).

z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. Nr 111, poz. 724 )
1. Czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania (art. 7, ust. 1).
2. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną (art.10, ust. 1).
3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie (art. 11, ust.1).

 


Telefon: (0 61) 424-57-66
Fax: (0 61) 424-57-51

Numer pokoju: 9
Kondygnacja: Parter