biuletyn

Zarządzanie krysysowe i obrona cywilna

Dane

 

Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego  - Roman Pietraszewski

 

Zakres kompetencji

I. W zakresie spraw Obronny Cywilnej:
1. Opracowanie, aktualizacja i realizacja przedsięwzięć wynikających z "Gminnego Planu Obrony Cywilnej".
2. Nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej w zakładach pracy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy.
3. Przygotowywanie decyzji i wezwań do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.
4. Wykonywanie planów akcji kurierskich, kierowanie przebiegiem akcji na terenie gminy, oraz sporządzanie dokumentacji z ich przebiegu.
5. Prowadzenie szkoleń kurierów.
6. Organizowanie i szkolenie terenowych jednostek obrony cywilnej gminy.
7. Realizacja szkoleń w zakresie problematyki obrony cywilnej.
8. Reklamowanie żołnierzy rezerwy w związku z pełnieniem powierzonych funkcji społecznych.
9. Opracowywanie decyzji rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku odbywania ćwiczeń wojskowych.
10. Opracowywanie rocznych kalendarzowych planów obrony cywilnej.
11. Planowanie i pozyskiwanie sprzętu i środków materiałowo - technicznych na potrzeby Obrony Cywilnej wynikających z potrzeb gminy.
12. Zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej przechowywanych w magazynie gminnym oraz magazynach zakładów pracy. Prowadzenie ewidencji materiałowej i właściwej gospodarki sprzętem OC.

II. W zakresie spraw dot. ochrony ludności ( reagowania kryzysowego):
1. Opracowanie i aktualizacja " Planu Reagowania Kryzysowego Gminy".
2. Prowadzenie ciągłego monitoringu zagrożeń występujących w gminie oraz zagrożeń zewnętrznych z wykorzystaniem POADA ( Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania).
3. Planowanie i realizacja zakupów sprzętu i materiałów technicznych na potrzeby formacji terenowych obrony cywilnej oraz logistycznego zabezpieczenia akcji ratowniczych prowadzonych na terenie gminy.
4. Wdrożenie i utrzymywanie systemu łączności funkcjonującego w stanach nadzwyczajnych zagrożeń pomiędzy Szefem Obrony Cywilnej Gminy (Gminnym Zespołem Reagowania) a Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego.
5. Modernizacja i unowocześnianie systemu powszechnego powiadamiania i alarmowania.
6. Wdrażanie i obsługa systemu łączności bezprzewodowej w sieci zarządzania kryzysowego wojewody.

III. W zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową:
1. Prowadzenie działań prewencyjnych w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w Urzędzie Gminy i podległych jednostkach.
2. Opracowywanie planów oraz instrukcji ochrony przeciwpożarowej określających zadania i sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru.
3. Przygotowywanie materiałów (projektów zarządzeń, decyzji oraz sprawozdań) dla
organów gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej .
4. Koordynacja funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze
gminy.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością gminnych OSP.
6. Planowanie i realizacja zakupów sprzętu technicznego oraz materiałów na potrzeby OSP.
7. Zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu przeciwpożarowego oraz innych urządzeń zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie.
8. Organizowanie i prowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i podległych
jednostek w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

IV. W zakresie koordynowania realizacji "Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego":
1. Realizowanie ścisłej współpracy z  Komendantem Policji , Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektorami Szkół, Jednostkami OSP , Probostwami Parafii Katolickich , Zespołem Lekarza Rodzinnego, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Dzielnicowymi, Zarządami Osiedli, Radami Osiedli oraz Radami Sołeckimi i innymi współrealizatorami programu w celu ich integrowania oraz inspirowania do wspólnego realizowania przedsięwzięć wynikających z programu.
2. Nadzór nad opracowywaniem harmonogramów dodatkowych zajęć edukacyjnych i innych przedsięwzięć o tematyce bezpieczeństwa realizowanych w szkołach gminnych w celu przeciwdziałania istniejącym zagrożeniom i zjawiskom oraz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
3. Planowanie i udział w realizacji wspólnych samorządowo - policyjnych akcji kontrolno - prewencyjnych na terenie gminy.
4. Planowanie, przygotowywanie i koordynowanie udziału instytucji poza gminnych (Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Gnieźnie, Rejonowego Oddz. PCK, LOP, LOK,
i innych. ) w przedsięwzięciach edukacyjnych i prewencyjnych wynikających z programu bezpieczeństwa.
5. Opracowywanie niezbędnej dokumentacji , porozumień i planów działań prewencyjnych:
 

a) projektów porozumień pozwalających na udział funkcjonariuszy KPP w Gnieźnie w działaniach prewencyjnych ;
 
b) planów konspektów działań prewencyjnych ;
 
c) umów - zleceń, faktur i innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia środków finansowych wydatkowanych na potrzeby realizacji programu.
6. Wykonywanie analiz i ocen oraz sporządzanie wniosków z przeprowadzonych działań prewencyjnych oraz przedkładanie ich do wiadomości Wójtowi Gminy.
7. Wykonywanie okresowych sprawozdań z stopnia realizacji programu .
8. Opracowywanie harmonogramów przedsięwzięć na kolejne lata realizacji "Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego" oraz przedkładanie ich Radzie Gminy.

Telefon: (061) 424-57-50
Fax: (061) 424-57-51

Numer pokoju: 10