biuletyn

Ewidencja Ludności, działalności gospodarczej i sprawy wojskowe

Dane

  

Ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej i sprawy wojskowe - Karolina Moszczyńska, Katarzyna Borucka

 

Zakres kompetencji

1. Ewidencja Ludności
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427) oraz ustawy o dowodach osobistych(Dz.U. 2010 Nr 167 poz. 1131) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. 2012 poz. 1475).
 

a) Zameldowanie na pobyt stały:
b) Zameldowanie na pobyt czasowy
c) Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego:
d) Zameldowania cudzoziemców:
e) Numer Ewidencyjny PESEL
f) Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
g) Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu

2. Dowody osobiste
Na podstawie ustawy o ewidencji ludności
(Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427), ustawy o dowodach osobistych (Dz.U. 2010 Nr 167 poz. 1131) i rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. 2015 poz. 212).  MSWia - dowody osobiste
3. Ewidencja działalności gospodarczej
Na podstawie ustawy Prawo o działalności gospodarczej (Dz.U.99.101.1178).
a) Wpis do działalności gospodarczej

4. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2015 poz. 1286).

5. Pobór i przedpobór
Na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. 2016 poz. 1534), Obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej raz założenia ewidencji wojskowej(Dz.U.z 2015, poz. 991) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2013 poz. 299).

6. Rejestr wyborców
Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.(Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499) oraz rozporządzeń.
 


Telefon: (061) 424-57-60
Fax: (061) 424-57-51

Numer pokoju: 10