biuletyn

Biuro Rady Gminy

Dane

Biuro Rady -  Monika Salska

 

Zakres kompetencji

1. Obsługa sesji rady gminy
- zawiadomienie o sesjach
- przygotowanie materiałów
- protokołowanie i nagrywanie obrad sesji
- przygotowanie wymaganej ilości kompletów podjętych uchwał
- prowadzenie rejestru podjętych uchwał
- sporządzenie protokołu obrad sesji,

2. Obsługa komisji stałych rady gminy
- kompletowanie materiałów na posiedzenia
- zawiadamianie o posiedzeniach komisji wg harmonogramu
- protokołowanie posiedzeń
- wypisywanie i przekazywanie wniosków
- prowadzenie rejestru wniosków komisji
- sporządzanie protokołu posiedzeń komisji

3. Współpraca z jednostkami pomocniczymi (sołectwa, osiedla)
- zawiadamianie o sesjach i innych spotkaniach
- przesyłanie materiałów
- kompletowanie protokołów i uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych
- przekazywanie protokołów wójtowi gminy
- przekazywanie uchwał finansowych skarbnikowi gminy
- przekazywanie wniosków zebrań wiejskich odpowiednim wydziałom urzędu gminy
- nadzór nad realizacją wniosków
- organizacja zebrań wiejskich

4. Stała współpraca z przewodniczącym rady gminy.

5. Wszelkie prace doraźne na rzecz radnych.

6. Prowadzenie korespondencji i rejestracji w księdze ewidencji.
 


Telefon: (061) 424 57 59
Fax: (061) 424 57 51

Numer pokoju: 8
Kondygnacja: parter