biuletyn

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne

USTAWA
z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym

Art. 33. 1. (67) Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
  2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
  3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
  4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
  5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.

Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
 2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
        1)   wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
        2)   organizacji urzędów i instytucji gminnych,

USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych.

(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1260)

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których mowa w art. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonują:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego – wobec członków zarządu tego związku;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
4) kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt 1–3 jednostki.

Art. 54. 1. Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 60 przekształca się z dniem 1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. Do pracowników samorządowych mianowanych stosuje się przepisy ustawy, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 936)

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 2077)

USTAWA
z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości

(Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 395)
 
Uchwała nr XXXII/239/2012
Rady Gminy Gniezno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniezno
(DZ. URZ. WOJ. WLKP. z 25.01.2013 poz.822)

Zarządzenie Nr 31a
Wójta Gminy
z dnia 15.12. 2011 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy Gniezno

Zarządzenie Nr 54/2018
Wójta Gminy Gniezno
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 31a Wójta Gminy Gniezno z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno.

Inne akty prawne powszechnie obowiązujące dla zakładów pracy i dla wójta jako pracodawcy oraz organu gminy.