biuletyn
Jesteś tutaj:    » » » » » Sprawy załatwiane w ewidencji ludności i spraw wojskowych

Sprawy załatwiane w ewidencji ludności i spraw wojskowych

 

Dowody osobiste, meldunki, rejestry wyborców i zgromadzenia

SO-01-01

Zgłoszenie pobytu stałego

SO-01-02

Zgłoszenie pobytu czasowego

SO-02-01

Wymeldowanie z pobytu stałego

SO-02-02

Wymeldowanie z pobytu czasowego

SO-02-03

Pełnomocnictwo do dopełnienia obowiązku meldunkowego

SO-02a

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

SO-03

Wydawanie dowodów osobistych

SO-04

Wydawanie zwiadczeń z akt ewidencji ludności

SO-05

Udostępnianie danych  jednostkowych

SO-06

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

SO-07

Przycie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

SO-08

Wpis do rejestru wyborców

SO-09-01

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

SO-09-02

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zezwolenia

SO-10

Zezwoleniena sprzedaż napojów alkoholowych

SO-11

Zezwoleniana przeprowadzenie imprezy masowej

Sprawy wojskowe

SO-12

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

SO-13

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

SO-14

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia służby wojskowej, za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

SO-15

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, członkom rodziny żołnierza oraz dla samotnych żołnierzy

SO-16

Orzekanie o konieczności sprawowania opieki przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

SO-17

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy odbywającymi ćwiczenia wojskowe