biuletyn

Obsługa Mieszkańców - załatwianie spraw

Obsługa mieszkańców

Referat Finansowo Księgowy

Załatwia sprawy związane z wymiarem podatków lokalnych oraz ulgami w podatkach i opłatach lokalnych, a także zaświadczeniami o niezaleganiu lub stanie zaległości bądź zwrocie opłaty skarbowej. Ponadto w zakresie czynności wykonywanych przez pracowników Referatu znajdują się  sprawy związane z:

 

GOK

NDM

EDG

- gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- dodatki mieszkaniowe i czynsze

- działalność gospodarcza

Stanowisko d.s.  sekretariatu

Załatwia sprawy związane z przyjmowaniem wpływających pism,  korespondencji oraz wszechstronną obsługą klientów Urzędu.

Stanowisko d.s. ewidencji ludności i spraw wojskowych

Załatwia sprawy związane z dowodami osobistymi, meldunkami, rejestrem wyborców,  zgromadzeniami oraz sprawami związanymi z kwalifikacją wojskową.

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej komisji, rad sołeckich oraz archiwum zakładowego

Załatwia sprawy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz dostępem i zasobami do archiwum zakładowego.

Stanowisko d.s. gospodarowania mieniem komunalnym

Załatwia sprawy związane z gospodarką nieruchomościami

Stanowisko d.s. planowania przestrzennego

Załatwia sprawy związane z planowaniem przestrzennym

Stanowisko d.s. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Załatwia sprawy związane z administracją budowlaną oraz zagospodarowaniem przestrzennym terenu

Stanowisko d.s. techniczno – inwestycyjnych i infrastruktury technicznej

Załatwia sprawy związane z realizacją zadań inwestycyjnych oraz nadzorem nad gminną infrastrukturą techniczną

Stanowisko d.s. zamówień publicznych, infrastruktury technicznej i pozyskiwania funduszy unijnych

Załatwia sprawy związane z zamówieniami publicznymi i pozyskiwaniem funduszy unijnych

Stanowisko d.s. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej i kancelarii tajnej

Załatwia sprawy związane z gospodarką odpadami, agresywnymi i egzotycznymi rasami zwierząt, wycinką drzew, zbiornikami bezodpływowymi, szkodami w rolnictwie oraz zwierzętami bezdomnymi

Centrum Usług Wspólnych Gminy Gniezno

Załatwia sprawy związane z:
- rejestracją przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
- udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół, placówek niepublicznych i publicznych
- przeprowadzaniem  postępowań  egzaminacyjnych  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  na  stopień nauczyciela mianowanego
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
- stypendiami za osiągnięcia artystyczne oraz  w nauce i sporcie,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Załatwia sprawy związane z:
- przyznawaniem stypendiów szkolnych dla uczniów
- przyznawaniem zasiłków szkolnych dla uczniów

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Załatwia sprawy związane z:
- organizacją imprez masowych