biuletyn

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Informacje publiczne

 
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

 
Na podstawie art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej następuje poprzez:
  • wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie.

 

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


Wzór wniosku o udostępnienie informacji  w formacie doc  lub  w formacie pdf