biuletyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Siedziba GOPS mieści się w budynku Urzędu Gminy, 62-200 Gniezno, al. Reymonta 9-11
tel. 061 424 57 68 lub 061 424 57 67
e-mail: gops.gniezno@wokiss.pl
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 64 poz.593z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim , innymi kościołami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
         Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną administracji samorządowej, realizującą zadania pomocy społecznej na terenie Gminy Gniezno. W ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują dwa rejony opiekuńcze, w których pracują pracownicy socjalni:
 
Pierwszy rejon obejmuje: Braciszewo, Dalki, Jankowo Dolne, Jankówko, Kalina, Lubochnia, Lulkowo, Mnichowo, Obora, Obórka, Osiniec, Piekary, Pyszczynek, Skiereszewo, Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Wola Skoprzęcka.
 
Drugi rejon obejmuje: Dębówiec, Ganina, Goślinowo, Krzyszczewo, Łabiszynek, Mączniki, Modliszewo, modliszewko, Napoleonowo, Pyszczyn, Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Wełnica, Winiary, Zdziechowa.
 
Zasady udzielania pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej :

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • alkoholizmu i narkomanii
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

          Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe. Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi - 477 zł, natomiast dla osoby zamieszkującej w rodzinie - 351 zł. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną: o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga!!!

Należy pamiętać że świadczenia przysługują przy wystąpieniu co najmniej jednej z wcześniej wymienionych okoliczności. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej prze rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Decyzje o przyznaniu świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ( za pośrednictwem Ośrodka)

          Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia uprawnionym osobom i rodzinom w następujących formach: 

 1. świadczenia pieniężne:
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy w szczególności na pokrycie części lu człości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzeb
 2. świadczenia niepieniężne
  • praca socjalna z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, jest świadczona bez względu na posiadany dochód
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • sprawienie pogrzebu
  • interwencja kryzysowa - udzielenie schronienia przez całą dobę
  • schronienie posiłek
  • niezbędne ubranie
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Należy pamiętać, że można też przekazać informacje o innych osobach potrzebujących pomocy!

KLUBY SENIORA

Kluby seniora są ośrodkami wsparcia prowadzonymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie.
Aktualnie funkcjonują 3 kluby:
- w świetlicach wiejskich Mnichowie i Wierzbiczanach - utworzone w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pod nazwą Aktywny Senior w gminie Gniezno. Kluby funkcjonują przez 3 dni w tygodniu od wtorku do czwartku w godz. 8.30 – 13.30
- w świetlicy wiejskiej w Piekarach utworzony w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior +. Klub jest czynny 2 x w tygodniu w poniedziałki i środy w godz. 9-13.00