baner

Rozdział 5 - Zasady funkcjonowania Urzędu

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział V - Zasady funkcjonowania Urzędu

§ 14. Urząd działa według następujących zasad:
1. praworządności,
2. służebności wobec społeczności lokalnej,
3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4. jednoosobowego kierownictwa,
5. planowania pracy,
6. kontroli zarządczej,
7. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, Referatu Finansowego i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

§ 15. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 16. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani     służyć Gminie i Państwu.

§ 17.1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem       komunalnym.
2. Zakupy inwestycyjne dokonywane przez pracowników Urzędu są dokonywane w oparciu przepisy zamówień publicznych z uwzględnieniem właściwej gospodarki finansowej.

§ 18.1.Jednoosobowe kierownictwo opiera się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
2.Urzędem kieruje  Wójt  przy pomocy Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą   odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
3.Kierownik Referatu Finansowego oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach     kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację powierzonych zadań     wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
4.Kierownik Referatu Finansowego oraz Sekretarz są bezpośrednim przełożonymi podległych im pracowników i zapewniają warunki sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektywnego działania referatu i samodzielnych stanowisk  ponosząc odpowiedzialność za wyniki pracy a w szczególności w zakresie:
1/ dyscypliny pracy,
2/ terminowości,
3/ zastępstwa nieobecnych pracowników.

§ 19. Zasady podpisywania pism przez  Wójta, Sekretarza i Skarbnika,  określa załącznik Nr 4 do   Regulaminu.

§ 20.1.Kontrola wewnętrzna w ramach kontroli zarządczej  prowadzona jest przez  osobę     zatrudnioną na podstawie umowy-zlecenia.  Celem działania kontroli jest zapewnienie prawidłowości wykonania zadań Urzędu przez Referat Finansowy oraz samodzielne stanowiska.
2.Szczegółowe zasady kontroli zarządczej  w Urzędzie określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

§ 21.1 Referat Finansowy oraz samodzielne stanowiska Urzędu realizują zadania wynikające z  przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2.Komórki organizacyjne Urzędu  są zobowiązane do współdziałania w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła