baner

Rozdział 4 - Organizacja Urzędu

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział IV - Organizacja Urzędu

§ 12.1. Strukturę organizacyjną ustala Wójt, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gniezno.
2.Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:
a) kierownictwo Urzędu:
- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy,
- Skarbnik Gminy,
b) stanowiska samodzielne ds.:
- obsługi Rady Gminy i jej komisji, rad sołeckich oraz archiwum zakładowego.
- ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, ochrony przeciwpożarowej oraz prowadzenia kancelarii tajnej
- ewidencji ludności, spraw wojskowych, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów   alkoholowych oraz naliczania wysokości opłat,
- sekretariatu, kadr, prowadzenia rejestrów umów, skarg i wniosków,
- gospodarowania mieniem komunalnym
- planowania przestrzennego,
- techniczno-inwestycyjnych i infrastruktury technicznej,
- zamówień publicznych i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
- budownictwa i spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym
- obsługi informatycznej,
- gospodarczych
c) Referat finansowo –księgowy :
- księgowość  budżetowa
- księgowość podatkowa i egzekucja podatków i opłat lokalnych ,
- wymiar  podatków lokalnych i opłat

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła