baner

Rozdział 11 - Organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji, skarg i wniosków

§ 39. Rozpatrywanie oraz załatwianie petycji, skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z  postanowieniami Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisami szczegółowymi.

§ 40.1. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego, terminowego załatwiania zgłoszonych   skarg i wniosków, zgodnie z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w   ciągu miesiąca,
3. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu lub przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia sprawy, a gdy ich załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie ich rozpatrzenia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia lub przekazania.
4. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.
5. W razie nie załatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust.2 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego a w sprawach podatków i opłat ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 41.1.  W  Sekretariacie Urzędu Gminy Gniezno prowadzi się centralny rejestr skarg i wniosków.
2. Wójt Gminy skargi i wnioski przekazuje   samodzielnym stanowiskom Urzędu lub jednostkom organizacyjnym – właściwym merytorycznie do ich wyjaśnienia i załatwienia.
3. Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt.

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła