baner

Rozdział 10 - Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno

Rozdział X -Zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw

§35. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.

§36. Czynności biurowe i kancelaryjne reguluje instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych ustalona rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 112, poz.1319 z dnia 31 grudnia 1999r.) oraz jednolity rzeczowy wykaz akt stanowiący załącznik do instrukcji.

§37. Pracownicy obowiązani są w miarę potrzeby do przedkładania odpowiednich wniosków Wójtowi w sprawach aktualizacji niniejszego Regulaminu.

§38. Załączniki nr 1-2 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

§39. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§40. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Gniezno uchwalony przez Radę w dniu 30 grudnia 2002r. Traci moc również zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy z dnia 3 listopada 2005 roku w sprawie zmiany szkicu graficznego schematu organizacyjnego Urzędu Gminy Gniezno

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła