baner

Odpady komunalne

Kto składa deklarację?

Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Gniezno jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- w przypadku nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku za śmiercią mieszkańca - w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

UWAGA:
Do okoliczności powodujących obowiązek złożenia nowej deklaracji należą:
- umniejszenie lub zwiększenie liczby osób przebywających w gospodarstwie domowym (narodziny dziecka, zmiana miejsca zamieszkania, zgon mieszkańca);
- zmiana właściciela nieruchomości;
- zmiana wysokości opłaty w związku ze zwolnieniem z tyt. kompostowania bioodpadów lub zamieszkiwania rodziny wielodzietnej.

Aktualne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
Nieruchomości zamieszkałe  26,00 zł / os. miesięcznie
Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 165,00 zł /rok
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. W przypadku właścicieli domków letniskowych stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi 495,00 zł.
Ulgi i zwolnienia
Zwolnienie z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne 1,00 zł na mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
Ulgi dla rodzin wielodzietnych (3+)

Zwolnienie częściowe z opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne 4,00 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej.

Zwolnienie całkowite  -  piąte dziecko  i każde kolejne z rodziny wielodzietnej jest zwolnione w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku chęci skorzystania z ulgi, należy złożyć nową deklarację.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Urząd Gminy Gniezno, Al.Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
Gospodarka Odpadami Komunalnymi pokój nr 7, tel: 61 424 57 62


Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gniezno realizuje firma URBIS Sp z o.o. w Gnieźnie, ul.Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno
Odebrane odpady trafiają do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, Lulkowo 12a, 62-200 Gniezno

Do pobrania
pdfDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami docInformacja uzupełniająca - dla rodzin wielodzietnych
kalendarzHarmonogram wywozu odpadów kalendarzHarmonogram wywozu - domki letniskowe
urbisPunkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK 
gospodarstwoAdresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych
lub zakładów przetwarzania takich odpadów
 rdrRejestr działalności regulowanej

 odpadyAnaliza stanu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy recyklingu

Aktualne programy

Przedszkole
Wyższa jakość kształcenia
Akademia Kompetencji Cyfrowych
Zdalna Szkoła +
Fundusz Dróg Samorządowych
Senior +
grant_gops
fundusze2014-2018
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła
Fundusz Dróg Samorządowych
Akademia Kompetencji Cyfrowych
grant_gops
Zdalna Szkoła +
Senior +
Inwestowanie w kształcenie
Maluch +
Liderzy Konsultacji Społecznych
Zdalna Szkoła